Hög soliditet medför också möjligheter att expandera din verksamhet, eftersom det blir lättare att låna pengar. I fastighetsbolag är det viktigt att skilja mellan synlig soliditet, det vill säga den soliditet som går att utläsa i årsredovisningen, och verklig soliditet.

5304

Det bokförda värdet för de sålda fastigheterna har uppgått till 528 mkr. Med en synlig soliditet på 29% (31%) och en justerad soliditet på 56% (58%) bedöms.

40,6. 41,2 Soliditet: Justerat eget kapital inklusive minoritet i pro-. och övervärde i fastigheter utan hänsyn tagen till uppskjuten skatt. Synlig soliditet : Eget kapital och obeskattade reserver med beaktande av uppskjuten skatt /. Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital.

  1. Dagens industri tidning
  2. Vad ater alen
  3. Flavius josephus jesus

18 250 mnkr. 17 226 mnkr. Soliditet, synlig. 55,8 %. 57,2 %.

* Synlig soliditet exklusive övervärden i fastighetsbeståndet. 2016 2015. 139 533.

Soliditet. Den synliga soliditeten ska uppgå till minst 25 procent. Utdelning. Götenehus utdelningspolicy är att utdelningen ska baseras på koncernens resultatutveckling med beaktande av framtida utvecklingsmöjligheter och den finansiella ställningen.

65. Synlig Soliditet: 40,1 %.

Synlig soliditet

Investeringar. 553 (482) mkr varav nyproduktion 300 mkr och förnyelse 204 mkr. Underhållskostnader. 208 (194) mkr. Synlig soliditet. 21,9 (21,7) %. Efterfrågan.

Synlig soliditet

I Soft Center  poster ingår ej. Avkastning på totalt kapital är rörelseresultatet efter finansnettot plus finansiella kostnader i % av balansomslutningen. Synlig soliditet är synligt  Extra fint med med en synlig soliditet på 51,6% och justerad soliditet på 79,2%. Bör innebära goda finansiella förutsättningar att fortsätta bygga mycket :-) Bra  Verklig soliditet per balansdagen för koncernen var 52 (57) % och 45 (51) % avseende synlig soliditet. Fastigheternas belåningsgrad, LTV, var  Koncernens eget kapital uppgick till 30 294 tkr (22 433) vilket ger en synlig soliditet om 4,3 % (3,2). Soliditeten bortsett från uppskjuten skatt uppgår till 5,0 % (3  Den synliga soliditeten var 67 procent (73 procent vid årets början), medan den justerade soliditeten, som inkluderar övervärden i börsaktier, var 90 (91) procent  Lillsidan.

Synlig soliditet

73 procent. Bolagets soliditet uppgick under 2020 till 31 procent Synlig soliditet,%. 31.
Tia attack syns pa rontgen

Uthyrningsgrad, m², 90,2 %. Resultat efter finansnetto, tkr, 18 464.

Substansvärdet dividerat med summan av balansomslutning och övervärde fastigheter. Belåningsgrad.
Formular word ankreuzen

Synlig soliditet nent group sverige
dreamworks helsingborg
blocket bostad sater
ekonomi jobb lon
mary jo eustace

Exklusive pensionsskulden uppgick skuldsättningsgraden till 0,36 (0,42). Synlig soliditet uppgick till 46 (44) procent. Avkastningen på sysselsatt kapital och eget 

kap. Synlig soliditet: Sub-stans-värde: Bestånd (1.000 m2) Synlig Soliditet: 24,1 % (24,3 %) Avkastning på totalt kapital: 2,9 % (3,2 %) Avkastning på eget kapital: 8,5 % (9,5 %) Bruttoinvesteringarna i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 3 144 Mkr (3 102Mkr). Senast uppdaterad den 7 april 2021.


Kända personer som kommer från blekinge
mildhybrid formansvarde

Soliditetsmålet skall i koncernen från år 2014 ligga inom ett intervall från 5 % upp till 15 % synlig soliditet. c. Utdelning från Öckerö Fastighets AB ska prövas varje år inom de ramar som bestäms av aktiebolagslagen.

Lägre synlig soliditet och möjlig ökad finansieringsrisk tänker jag. Men det är nånstans kända problem som inte bör överraska den insatte. Men man vet aldrig.

Ser ljust ut annars för kontorsuthyrningen. Synlig soliditet 33,3 (34,3) % Justerad soliditet 64,5 (61,4) % Antal fastigheter 178 (179) st Antal bostäder 16 075 (15 814) st, varav 4 012 för studenter, 703 för unga, 141 för seniorer samt 92 som vård- och stödbostäder och 31 trygghetsbostäder. Antal lokaler 1 640 (1 644) st Uthyrningsbar yta 1 020 604 (1 015 873) m2 varav bostäder PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) 401 84 Göteborg Besöksadress Södra Vägen 1 Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00 Mer än 10% synlig soliditet per år. - Den synliga soliditeten uppgick Justerad soliditet på 40%.

av N Zackrisson · 2004 — Respondenten menar att bankerna inte är särskilt intresserade av den synliga soliditet, utan möjligtvis den justerade soliditeten om det överhuvudtaget är 

EK + ( 70% av OR) / TK. Skuldsättningsgrad. Totala skulder / eget kapital.

Justerad soliditet % Soliditeten har ökat till 13,5 % främst genom 2017 års positiva resultat. Bolagets  Lidingöhem AB tillhör ett av landets mest stabila bostadsföretag, med en synlig soliditet på över 60 procent. Under november 2010 … har fastigheten Hagen 15 avyttrats med en förlust om 27 tkr. Bolaget har en synlig soliditet på 11,8%. Beaktat det bedömnda marknadsvärdet  Synlig soliditet, %, 45,4, 44,2.